1. Inleiding

De voorwaarden zoals beschreven op deze pagina hebben betrekking op alle gebruik van deze website. Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze website en haar functionaliteiten. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in om alle hierin beschreven voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met één of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze website uitsluitend gebruiken met medeweten en instemming van een meerderjarige ouder of voogd.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u zelf heeft geplaats (mits legaal), bezitten CoronaCoupon.nl en / of haar licentiegevers volgens deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt een beperkte licentie om het materiaal op deze website te bekijken.

3. Restricties

Bij gebruik van deze website zijn de volgende zaken niet toegestaan:

  • publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van enig materiaal op de website;
  • openbaar materiaal van de website tonen, vertonen of uitvoeren;
  • gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of op enigerlei wijze kan schade toebrengen aan de website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, data-winning, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • gebruik van deze website om reclame te maken of andere verkoopbevorderende activiteiten;
  • Gebruik van deze website voor de promotie van producten, personen, politieke partijen, religie, levensovertuigingen, ideologieën;

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en CoronaCoupon.nl kan de toegang tot de website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken verder beperken.

Elk gebruikers-ID en elk wachtwoord dat u voor deze website heeft, is vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijk blijven.

4. Uw inhoud/content

In deze algemene voorwaarden betekent “uw inhoud" alle audio-, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u CoronaCoupon.nl een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie voor gebruik, reproductie, aanpassing, publicatie, vertaling en distributie in alle media.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. CoronaCoupon.nl behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment zonder kennisgeving van deze website te verwijderen.

5. Geen garanties

Deze website wordt geleverd “zoals deze is", wat betekent dat deze wellicht fouten bevat. CoronaCoupon.nl geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een advies.

6. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal CoronaCoupon.nl, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is. CoronaCoupon.nl, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

7. Schadeloosstelling

U vrijwaart CoronaCoupon.nl volledig voor, van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen & verzoeken, gevolgen, schade en onkosten die voortvloeien uit uw schending van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

8. Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

9. Herziening of aanpassing van voorwaarden

Het is CoronaCoupon.nl toegestaan ​​deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien of aan te passen, en door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht deze voorwaarden opnieuw goed te keuren nadat ze zijn aangepast of herzien.

10. Overdracht en toewijzing

CoronaCoupon.nl mag haar rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving toewijzen, overdragen en uitbesteden aan een andere partij. Het is echter niet toegestaan ​​om uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden aan een derde.

11. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen CoronaCoupon.nl en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden vallen onder Nederlands Recht. Geschillen tussen CoronaCoupon.nl en haar gebruikers zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Den Haag bevoegd.